Kort verslag inspraakavond 17 mei 2011

by

Op dinsdag 17 mei was in Het Paleis de inspreekavond over de tracédelen 3 en 4 van de Regiotram. Waar op eerdere inspreekavonden nogal eens de noodzaak van de tram ter discussie werd gesteld, ging het deze avond vooral over de gevolgen van het voorgestelde tracé.  Veel aandacht werd gevraagd voor het fietsverkeer, voor woonschepen en voor een mogelijke autoverbinding langs het Oosterhamriktracé richting Kardinge.

Meerdere insprekers wezen er op dat het voorgestelde tracé nadelig uitpakt voor fietsers op oost-westverbindingen. Zo werd onder meer voorgesteld om het fietspad bij de halte UMCG-noord te verplaatsen naar de oostzijde van de trambaan, zodat fietsers vanaf het centrum naar de Vrydemaweg de trambaan niet 3 maal hoeven over te steken. Ook was er een voorstel om het fietspad op het Damsterdiep (richting centrum) te verplaatsen naar de zuidkant. Daar zou dan een tweerichtingenfietspad kunnen komen, zodat fietsers zonder de trambaan te kruisen naar de Steentilstraat kunnen fietsen.

Bewoners van woonschepen in het Oosterhamrikkanaal wezen er op dat de voorgestelde dam bij de Oliemuldersbrug voor hun nadelig uitpakt. Die verbinding is nodig als een woonschip voor onderhoud naar een dok moet. Zou de dam worden aangelegd dan verdwijnt de verbinding met het open vaarwater. Wethouder Dekker, die op de avond aanwezig was, erkende dat het plan op dit onderdeel niet goed was uitgedacht. Zij gaf aan dat de verbinding met het Van Starkenborghkanaal in stand moet blijven, tot geruststelling van veel woonschepenbewoners.

Een mogelijke autoverbinding over en langs de toekomstige trambaan, tussen de binnenstad en Kardinge, zorgde voor meer onrust. Eén van de 3 varianten voor de inpassing van de tram langs het Oosterhamrikkanaal houdt immers rekening met een mogelijke autoverbinding naar de Oostelijke Ringweg. Sommige bewoners vrezen dat die verbinding tot extra autoverkeer in de Oosterhamrikzone zal leiden, en vinden die variant daarom niet gewenst. Ook menen zij dat de automobilist met die verbinding niet wordt verleid om via P+R Kardinge met de tram naar de binnenstad of het UMCG te reizen. Door in de plannen voor de tram in de varianten ook deze autoverbinding mee te nemen vrezen de bewoners dat dat de autoverbinding naar de Oostelijke Ringweg, als onderdeel van de tramplannen, alsnog wordt gerealiseerd. De wethouder gaf echter aan dat in het ontwikkelingsplan voor de Oosterhamrikzone (‘De radiaal wakker gekust’) al rekening is gehouden met deze autoverbinding. Zij kon niet aangeven in hoeverre de gemeente nog aan die autoverbinding vasthoudt, en of deze variant er ook daadwerkelijk zal komen.

Nog voor het einde van de maand zullen de notulen van de inspraakavond verschijnen op de website van de Regiotram. Wie nog een reactie wil insturen over de tracédelen 3 en 4 heeft daartoe tot en met 31 mei 2011 de gelegenheid. Alle (mondeling, schriftelijk en elektronisch) ingediende inspraakreacties worden opgenomen in een inspraakrapport, dat in de zomer verschijnt.

Tags: , , ,